Sabtu, 29 April 2017

Lirik Pupuh : Mijil - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Mijil - Pupuh Sunda

Lirik Pupuh : Mijil - Pupuh Sunda
Watek : Menggambarkan rasa bersedih (kasedih) tetapi dengan penuh harapan.

Guru Wilangan dan Guru Lagu : 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u

  • Pupuh Mijil Putra Sang Arimbi

Mesat ngapung putra Sang Arimbi 10-i,
Jeung mega geus awor 6-o
Beuki lila beuki luhur bae 10-é
Larak-lirik ninggali ka bumi 10-i
Milari sang rai 6-i
Pangeran Bimanyu 6-u

Panambih:
Aduh Gusti nu Kawasa
Jisim abdi ageung dosa
Pangna abdi gering nangtung
Reh ka sepuh wantun nundung
———————-
Laras: Pelog
Vokal: Seniman/wati RRI Bandung
Sumber: Dokumen RRI Bandung
Encryptor: Ki Hasan (khs579@yahoo.@#$%&)
Titimangsa: 10 September 2004
Sumber:
[www.angeltowns3.@]


  • Lirik Pupuh Mijil Dosa Anak

Laras : pélog/degung
surupan : 1 = tugu

*bebas wirahma

Aduh gusti anu maha suci
sim abdi rumaos
pangna abdi dumugi ka késrék
réh ka sepuh parantos ngusir
takabur sareng dir
téga nundung sepuh

Pedah sepuh hina sareng miskin
sangsara kokoro
ku sim abdi dihina ditokér
moal boa manahna ngerik
lir digerih hinis
manahna mo’ lipur

Gaduh maksad rék babalik pikir
mung anu didongdon
weléh lapur teu kapendak baé
sepuh ngiles henteu kasungsi
leungit tanpa leubih
abdi bati bingung

*tandak/panambih
Gerakan : sedeng

Aduh gusti nu kawasa
jisim abdi ageung dosa
pangna abdi gering nangtung
réh ka sepuh wantun nundung

Pedah sepuh taya harkat
kokoro sareng masakat
ku sim abdi teu diaku
ditokér sarta disatru

Mang koko – p nataprawira
Lagu-lagu pupuh
Mitra Buana, 1983, bandung


  • Pupuh Mijil

Najan cicing nya di tepiswiring 10-i
Kade ulah bodo 6-o
Kudu tetep nungtut elmu bae 10-é
Sabab jalma nu loba pangarti 10-i
Hirup tangtu hurip 6-i
Mulus tur rahayu 6-u


EmoticonEmoticon